Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN THỊ NGỌC YẾN
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210408-0001
Ngày nộp: 08/04/2021
Ngày hẹn trả: 10/05/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong