Kết quả tìm kiếm
Người nộp : BÙI VĂN ĐỨC
Mã Biên nhận : 000.00.06.H34-210408-0011
Ngày nộp: 08/04/2021
Ngày hẹn trả: 14/04/2021
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong