Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRƯƠNG THỊ NGUYÊN - TRẦN ĐÌNH THÀNH
Mã Biên nhận : 001.04.10.H34-210408-0005
Ngày nộp: 08/04/2021
Ngày hẹn trả: 09/04/2021
Nộp tại: CNVP đăng ký đất đai thành phố Kon Tum
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong