Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ CÔNG HÀ
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210407-0004
Ngày nộp: 07/04/2021
Ngày hẹn trả: 12/04/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong