Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯỢNG - TRÌNH THÂN ĐẠI NGHĨA
Mã Biên nhận : 001.04.10.H34-210407-0085
Ngày nộp: 07/04/2021
Ngày hẹn trả: 08/04/2021
Nộp tại: CNVP đăng ký đất đai thành phố Kon Tum
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong