Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HÀ ANH TÙNG
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-210830-0001
Ngày nộp: 30/08/2021
Ngày hẹn trả: 03/11/2021
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong