Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ MINH THOẠI
Mã Biên nhận : 001.04.10.H34-210407-0057
Ngày nộp: 07/04/2021
Ngày hẹn trả: 08/04/2021
Nộp tại: CNVP đăng ký đất đai thành phố Kon Tum
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong