Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHAN VĂN THANH
Mã Biên nhận : 000.00.06.H34-210407-0016
Ngày nộp: 07/04/2021
Ngày hẹn trả: 13/04/2021
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong