Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN VĂN TRƯỜNG - PHAN THỊ HƯƠNG
Mã Biên nhận : 001.04.10.H34-210406-0023
Ngày nộp: 06/04/2021
Ngày hẹn trả: 07/04/2021
Nộp tại: CNVP đăng ký đất đai thành phố Kon Tum
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong