Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HUỲNH TẤN DŨNG
Mã Biên nhận : 001.04.10.H34-210405-0101
Ngày nộp: 05/04/2021
Ngày hẹn trả: 06/04/2021
Nộp tại: CNVP đăng ký đất đai thành phố Kon Tum
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong