Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐẶNG VĂN ĐẠT
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-210405-0005
Ngày nộp: 05/04/2021
Ngày hẹn trả: 05/07/2021
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong