Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN VĂN VINH
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-210405-0004
Ngày nộp: 05/04/2021
Ngày hẹn trả: 05/05/2021
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả