Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN THỊ NGA
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210827-0003
Ngày nộp: 27/08/2021
Ngày hẹn trả: 28/09/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả