Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHÒNG XÉT NGHIỆM BS LINH
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210405-0002
Ngày nộp: 05/04/2021
Ngày hẹn trả: 05/05/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong