Kết quả tìm kiếm
Người nộp : BÙI THỊ THANH THỦY
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210405-0001
Ngày nộp: 05/04/2021
Ngày hẹn trả: 08/04/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong