Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN VĨNH SINH
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210402-0004
Ngày nộp: 02/04/2021
Ngày hẹn trả: 04/05/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong