Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÝ QUỐC KHÁNH
Mã Biên nhận : 000.00.08.H34-210402-0018
Ngày nộp: 02/04/2021
Ngày hẹn trả: 22/06/2022
Nộp tại: Sở Giao thông Vận tải
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong