Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÝ TRỌNG HƯNG
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210401-0004
Ngày nộp: 01/04/2021
Ngày hẹn trả: 05/07/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã rút hồ sơ