Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN QUANG HIỂN
Mã Biên nhận : 000.00.12.H34-210401-0001
Ngày nộp: 01/04/2021
Ngày hẹn trả: 12/04/2021
Nộp tại: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong