Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ THU KHƯƠNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210401-0001
Ngày nộp: 01/04/2021
Ngày hẹn trả: 29/04/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả