Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN CHÍ QUÝ
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210826-0003
Ngày nộp: 26/08/2021
Ngày hẹn trả: 27/09/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong