Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ NA
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210331-0006
Ngày nộp: 31/03/2021
Ngày hẹn trả: 09/04/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong