Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VŨ VĂN LINH
Mã Biên nhận : 000.00.02.H34-210331-0002
Ngày nộp: 31/03/2021
Ngày hẹn trả: 26/04/2021
Nộp tại: Sở Nội vụ
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả