Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-210331-0001
Ngày nộp: 31/03/2021
Ngày hẹn trả: 21/04/2021
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả