Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ MINH CHÂU
Mã Biên nhận : 000.00.06.H34-210330-0042
Ngày nộp: 30/03/2021
Ngày hẹn trả: 31/03/2021
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong