Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ HUỲNH THÙY TRÂM
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210330-0001
Ngày nộp: 30/03/2021
Ngày hẹn trả: 30/06/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả