Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THÁI TÀI
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210329-0002
Ngày nộp: 29/03/2021
Ngày hẹn trả: 12/05/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong