Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TĂNG THỊ MỸ DUYÊN
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210329-0003
Ngày nộp: 27/03/2021
Ngày hẹn trả: 12/05/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong