Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM THÙY TRANG
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210326-0009
Ngày nộp: 26/03/2021
Ngày hẹn trả: 23/04/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong