Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN NGỌC THUẦN
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210326-0010
Ngày nộp: 26/03/2021
Ngày hẹn trả: 23/04/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong