Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRƯƠNG VĂN NAM
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210326-0001
Ngày nộp: 26/03/2021
Ngày hẹn trả: 06/04/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong