Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN THỊ PHI YẾN
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210325-0004
Ngày nộp: 25/03/2021
Ngày hẹn trả: 05/04/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong