Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRƯƠNG VĨNH MẠNH HÙNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210325-0001
Ngày nộp: 25/03/2021
Ngày hẹn trả: 22/04/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong