Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRƯƠNG MẠNH HÙNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210324-0001
Ngày nộp: 24/03/2021
Ngày hẹn trả: 21/04/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong