Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM THỊ THU PHƯƠNG
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-210324-0004
Ngày nộp: 24/03/2021
Ngày hẹn trả: 14/04/2021
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong