Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRƯƠNG HOÀNG HẠNH
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210324-0001
Ngày nộp: 24/03/2021
Ngày hẹn trả: 18/06/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong