Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN ĐÌNH HUY
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-210323-0007
Ngày nộp: 23/03/2021
Ngày hẹn trả: 13/04/2021
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong