Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HỒ THỊ KIM PHƯỢNG
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210323-0001
Ngày nộp: 23/03/2021
Ngày hẹn trả: 20/04/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong