Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN THỊ HỒNG
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-210322-0002
Ngày nộp: 22/03/2021
Ngày hẹn trả: 29/03/2021
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong