Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHAN NHƯ QUỲNH
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210319-0005
Ngày nộp: 19/03/2021
Ngày hẹn trả: 16/04/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong