Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN THỊ NHƯ HƯƠNG
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210319-0003
Ngày nộp: 19/03/2021
Ngày hẹn trả: 24/03/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong