Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LƯƠNG TIẾN DŨNG
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210820-0004
Ngày nộp: 20/08/2021
Ngày hẹn trả: 23/09/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong