Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LA PHƯƠNG NGHĨA
Mã Biên nhận : 000.00.07.H34-210318-0002
Ngày nộp: 18/03/2021
Ngày hẹn trả: 29/04/2021
Nộp tại: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong