Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐẬU THÚY HẰNG
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210318-0001
Ngày nộp: 18/03/2021
Ngày hẹn trả: 15/04/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong