Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ VĂN CHUNG
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-210316-0010
Ngày nộp: 16/03/2021
Ngày hẹn trả: 15/04/2022
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong