Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM THỊ MAI NƯƠNG
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210316-0001
Ngày nộp: 16/03/2021
Ngày hẹn trả: 13/04/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong