Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐỖ QUỐC HỘI
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-210315-0001
Ngày nộp: 15/03/2021
Ngày hẹn trả: 11/05/2021
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong