Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN VĂN BÍNH
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210312-0003
Ngày nộp: 12/03/2021
Ngày hẹn trả: 17/03/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong