Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ THÚY
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-210310-0002
Ngày nộp: 10/03/2021
Ngày hẹn trả: 29/04/2021
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong