Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN MINH THIÊN
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-210308-0001
Ngày nộp: 08/03/2021
Ngày hẹn trả: 27/04/2022
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong